Site Loader

A 2023-as évben számos fontos projekt és kezdeményezés valósult meg, melyek célja a könyvtári szolgáltatások fejlesztése és a könyvtárak közötti együttműködés erősítése volt. Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma éves beszámolójában minden részlet megtalálható.

Az Egyesület célja, tevékenysége

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület a magyar felsőoktatási könyvtárak szakmai képviseleti és érdekegyeztető szervezete. Az Egyesület célja, hogy segítse a felsőoktatási könyvtárakat alapfeladataik magas szintű megvalósításában, alakítsa a könyvtárak működését befolyásoló szakmai és jogszabályi környezetet, hozzájáruljon a felsőoktatás, a tudományos kutatás és a tudásgazdaság társadalmat szolgáló átalakításához.

Az Egyesület által végzett tevékenységek:

 • A Magyarországon működő állami és nem állami felsőoktatási intézmények könyvtárainak képviseletére jogosultak szervezetbe tömörítése, valamint a könyvtári tevékenység összehangolása a felsőoktatási, oktatás- és kutatástámogatási, tudásmenedzselő, kulturális és társadalmi tevékenység segítése, harmonikus fejlesztése céljából.
 • Részvétel a magyar könyvtárügy egészét érintő jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában.
 • Részvétel a felsőoktatási könyvtárakat érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, állásfoglalások kialakításában; kezdeményezés a szakmai döntések meghozatalában, jogszabályok, állásfoglalások alkotásában. Döntés-előkészítő állásfoglalások, ajánlások és javaslatok kidolgozása a felsőoktatási szakirodalmi információellátás kérdéseiben.
 • A könyvtárak egyetemi szervezetben elfoglalt helyének, az oktató-kutató munkát segítő tevékenységének figyelemmel kísérése, támogatása.
 • A felsőoktatási könyvtárak egymás közötti, valamint más belföldi szakmai intézményekkel és szervezetekkel való együttműködésének szervezése.
 • A felsőoktatási könyvtárak és az Egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének folyamatos bővítése.
 • Szakmai továbbképzések szervezése és vezetése.
 • A felsőoktatási könyvtárak és könyvtárosok érdekképviselete, együttműködve a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel.

Az Egyesület 2023. évi tevékenységének áttekintése

Az EKK 2023. évi tevékenységei a következő, az Alapszabályban meghatározott tevékenységekhez köthetők:

 • az oktató-kutató munkát segítő tevékenységek figyelemmel kísérése, támogatása, tudásmegosztás;
 • szakterületi információellátás szervezése, elektronikus információszolgáltatás biztosítása;
 • a felsőoktatási könyvtárak egymás közötti, valamint más belföldi szakmai intézményekkel és szervezetekkel való együttműködésének szervezése.
 • a felsőoktatási könyvtárak és az Egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének folyamatos bővítése, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés.
 • részvétel a hazai tudományos tevékenység eredményeinek elektronikus formában történő hozzáférhetővé tételében.
 • szakmai továbbképzések és jó gyakorlatok megosztásának szervezése és vezetése.

Kapcsolat a kulturális ágazati irányítással

Az Egyesület tagságát érintő ágazati kérdésekben kapcsolatot tartunk a Kulturális és Innovációs Minisztérium Könyvtári és Levéltári Főosztályával.

A 2023-as év folyamán a folyamatos szakmai egyeztetések mellett egy kiemelt témában történt együttműködés.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 71. § (1)  bekezdés c) pontja alapján a kulturális miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből kell támogatni a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok állományvédelmével összefüggő feladatokat. 2023-ban ennek célcsoportja a Kultv. 1. melléklet a) pont szerinti állami egyetemi könyvtárak köre volt. A támogatás előkészítése során az EKK a célcsoportra vonatkozóan összegyűjtötte és megküldte a Főosztály részére a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet szerinti adatokat.

Oktató-kutatómunkát segítő tevékenységek támogatása

Az oktató-kutatómunkát támogató tevékenység elsősorban a HUNOR munkacsoporton keresztül valósul meg, akik 2023-ban két alkalommal találkoztak személyesen, hogy megvitassák a Nyílt Tudományhoz és a tudományértékelés szűkebb és tágabb témakörébe tartozó tartozó témákat, aktuális kezdeményezéseket.

A témák között szerepelt az European Open Science Cloud (EOSC) szolgáltatásai és a kapcsolódó tapasztalatok megosztása, annak kapcsolódási pontjai az OpenAIRE projektek aktuális irányaival. A kutatói teljesítményértékelés és azok átláthatósági kérdései nemzetközi szinten is központi témává vált, ennek kapcsán a tagintézmények résztvevői megismerhették a Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) céljaival.

A 2023-as év kiemelt történése a hazai publikációs világban az MTA javaslata a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére. A HUNOR munkacsoport ezzel a témával is foglalkozott.

A hazai felsőoktatási intézményekben az elektronikus szakirodalom-hozzáférések beszerzés előkészítésében és vezetői döntéstámogatásban tipikusan kulcsszerepe van az intézmény könyvtáraknak. Nincs ez másképp az OpenAccess publikálás támogatása és a Read&Publish szerződések esetén sem. Az EKK ezért folyamatosan nyomon követi az elektronikus szakirodalmi és Read&Publish szerződésekkel, és külföldi országot OpenAccess megállapodásaival kapcsolatos trendeket és történéseket, amely szakmai fórumon és levelezési listán ad teret a téma megvitatására.

A részletek a kapcsolódó munkacsoportok beszámolóiban jelennek meg.

Szakterületi információellátás szervezése, elektronikus információszolgáltatás biztosítása

A felsőoktatási szféra szakirodalmi ellátásának jelentős része az EISZ Nemzeti Program (továbbiakban: EISZ) keretében valósul meg. Az EISZ felsőszintű testületében, a Programtanácsban 8 taggal vesz részt Egyesületünk. A képviselők eljuttatják az EISZ részére a felsőoktatási intézmények tapasztalatait, visszajelzéseit a program működésével és a tudományos szakirodalmi illetve tudományos publikációs trendekkel kapcsolatban, illetve elemző munkájukkal, kérdésfelvetéseikkel és javaslataikkal járulnak hozzá a program szakmai hatékonyságához. Az EKK 8 képviselőjének munkáját a Szakirodalmi elemző munkacsoport támogatja.

Részvétel a hazai tudományos tevékenység eredményeinek elektronikus formában történő hozzáférhetővé tételében

Az Egyesület Publikáció menedzsment munkacsoportjában 37 fő vesz részt, akik a hazai felsőoktatási intézmények könyvtárainak delegált munkatársai. A munkacsoport figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi tudománymetriai és tudományos láthatósági kérdéseket. A munkacsoport tevékenységének bemutatására a „Munkacsoportok” szakaszban kerül sor.

Rendezvények, tudásmegosztás

Az EKK 2023-ben két alkalommal tartott szakmai fórumot.

2023. május 25-én megtartott szakmai fórumon a hallgatói eredményesség, tehetséggondozás és lemorzsolódás csökkentése​ témában a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár mutatta be jó gyakorlatát.

A 2023. májusi közgyűlésen vázolásra került az EISZ önrészek kiszámításával kapcsolatos új javaslat és előzetes számítások annak hatásáról. A  2023. június 21-i közgyűlés szakmai témájaként az EKK 20 tagjának adatszolgáltatása alapján mutattuk be annak hatását és vitatta meg a tagság a javaslatot, amely alapján az EKK elnöke azt az EISZ 2023. június 23-i Programtanács Ülése elé terjesztette.

A 2023. június 21-i szakmai fórum keretében bemutatkozott a BME OMIKK digitalizálású műhelye egy műhelylátogatás keretében.

Közgyűlések

Az Egyesület a 2023. év folyamán két alkalommal tartott közgyűlést.

A 2023. május 25-i közgyűlésen sor került a 2022. évi beszámoló és 2023 évi tervek ismertetésére és a Felügyelő Bizottság beszámolójára. Az egyebek keretében szó esett a következő témákról: a soron következő tisztújítás​; székhely-módosítás kérdése​; szavazati jog tagdíj-arányosan​ (elvetésre került); EKK pénzügyi helyzetének ismertetése; 2023. évi tagdíj fizetéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás​; EISZ önrészszámítási javaslat.

A 2023. június 21-i közgyűlésen részleges tisztújításra került sor, mivel az elnökhelyettes és a felügyelőbizottság megbízatásának időszaka 2023-ban lejárt.

Az Egyesület elnökhelyettesévé választotta Tóth Csillát, a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatóját.

Az Egyesület a felügyelőbizottságának tagjaivá választotta:

 • Aczél-Partos Adrienn, könyvtárvezető, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára
 • Szeberényi Gábor, főigazgató, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
 • Winkler Bea, könyvtárigazgató, Állatorvostudományi Egyetem Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Sor került az Alapszabály módosítására. Az Alapszabályban történt módosítások:

 • Tisztségviselők személyében történt változás átvezetésre került.
 • Az Egyesület új székhelye átvezetésre került.

2023. évi tervek és státusza röviden

A 2023. évi rendes közgyűlésen az évre felvázolt terveket soroljuk itt fel, és címszavakban megadjuk a megvalósítási státuszát az év végi állapot szerint.

Terv

Státusz

Megjegyzés

Szakdolgozatok tárolásának, szolgáltatásának folyamata – jó gyakorlatok megosztása – online fórum​

Megvalósult

2023. március 23-án online rendezvényen az SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtár, a MOME és a BME OMIKK gyakorlatát ismerhettük meg.

Hallgatói eredményesség támogatása szakmai fórum személyes jelenléttel​

Megvalósult

A 2023. május 25-i szakmai fórum témája volt

EISZ egységes támogatási kulcs javaslat

Megvalósult

A javaslat kidolgozása és EISZ Programtanács elé terjesztése megtörtént, aki a 2023. évben a javaslatot nem támogatta

Digitalizálás, közös zárt hálózat kérdése​

Nem indult el

 

Közös visszavétel​ szolgáltatás megvalósítása

Nem indult el

2023-ban előrelépés nem történt, azonban a 2024. évi Networkshopon a szolgáltatás koncepciója és tervezési folyamata bemutatásra került.

Szakdolgozatok kezelésének kérdésköre​

Nem indult el

 

Mesterséges intelligencia​ a könyvtárakban

Folyamatban

Workshop tartásra 2023-ban sikeres pályázat került benyújtásra az NKA-hoz. A workshop szervezése folyik.

Munkacsoportok tevékenysége

Az EKK munkacsoportjainak 2023. évi tevékenységét munkacsoportinként mutatjuk be.

ContACT

A ContAct munkacsoport elsődleges feladata az EKK 2020-ban megújult honlapjának karbantartása, s a folyamatos tartalomgyártás biztosítása.

A 2023-ben 4 önálló bejegyzés született a honlapon. A témák az Egyesület céljaival összhangban állnak: könyvtári szolgáltatások bemutatása, jó gyakorlatok megosztása, szakma-közéleti és szervezeti hírek és tagkönyvtári híradás.

A személyi jövedelemadó 1% felajánlás lehetőségéről a tagságot és a szakmai közösséget a ContACT tájékoztatta.

A ContACT munkacsoport megújítása vált szükségessé, az erről folyó gondolkodás és szervezőmunka zajlott az év folyamán, aminek eredményeképpen 2024. januárjában megalakult a megújult munkacsoport.

Szintén a ContACT megújítási folyamatában merült fel a Canva online grafikai eszköz hozzáférhetővé tétele az EKK tagjai számára, amely 2023. év végén kidolgozásra került, majd 2024. Januárjától elérhető az igénylők részére.

HUNOR

A munkacsoport kutatástámogató tevékenységét címszavakban az Oktató-kutatómunkát segítő tevékenységek támogatása c. szakaszban ismertettük. Ebben a szakaszban a tevékenységek részletes kifejtése és kiegészítésére kerül sor..

 A 2023-as évben két alkalommal gyűltek össze az EKK tagintézmények HUNOR képviselői, hogy megvitathassák a Nyílt Tudománnyal kapcsolatos aktualitásokat. Az évben a nyílt infrastruktúrák és technológiai vívmányok megismerése és a kutatásértékelés volt fókuszban. Az első találkozót 2023. június 28-án tartottuk a BME OMIKK-ban, a másodikat pedig 2023. december 12-én a Corvinus Egyetem Könyvtárában.

Az első gyűlés fókuszpontjai a következők voltak:

 • EOSC: a résztvevők megismerkedhettek az EOSC szolgáltatásaival és megoszthatták nézőpontjaikat azzal kapcsolatban, hogy melyeket találják a leghasznosabbnak az intézményükben.
 • OpenAIRE: közösen felfedezték a résztvevők az EOSC és az OpenAIRE kapcsolódási pontjait, valamint az OpenAIRE aktuális tevékenységét és a projekt által kínált lehetőségeket a magyar felsőoktatási intézmények számára.
 • OpenAPC: A közlési díjakkal kapcsolatban a HUNOR tagintézmények mindegyikének számos feladata van. Az intézményi kollégák 2023. első HUNOR gyűlésén megosztották egymással a jó gyakorlatokat és a kihívásokat a témakörben.
 • CoARA: A kutatói teljesítményértékelés központi témává vált 2023-ban, ezért fontosnak találtuk, hogy minden HUNOR tagintézmény megismerkedjen a projekt céljaival. Bemutattuk a kezdeményezés alapelveit, valamint a csatlakozott szervezetek kötelezettségeit. Ezt követően megbeszéltük, hogy a magyar egyetemeken mi jellemző a kutatásértékelésre. Alapvetően a Q értékek és az IF a mérvadó a teljesítményértékelésben, a művészetek terén pedig kiemelkedően sok teendő lesz még ezzel kapcsolatban.

Az első találkozón 15-en vettek részt, köztük számos új taggal a már csatlakozott intézményektől.

A második gyűlésen a következőkről beszéltünk:

 • CoARA: A rendezvény első fele a CoARA-ról és munkacsoportjairól szólt. Rátekintettünk mennyire látják a HUNOR tagok intézményei relevánsnak a CoARAt és mely munkacsoportokhoz tudnának kapcsolódni. Jelenleg tíz munkacsoport kezdte el működését a CoARA égisze alatt, mindegyik más-más területre fókuszál, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy átfogó reform születhessen.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy jó az iránya a CoARA-nak, de még sok intézmény a hazai finanszírozások miatt nem tudja megfelelően implementálni, úgy hiszik intézményi stratégiában ott a helye, és folyamatos a tudatosítás ezen a téren a különböző intézményekben.

 • MTA ajánlás a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratokról. Az ajánlás minden intézményben rengeteg kérdést vetett fel. Átbeszélték a kutatók és szakmai szereplők fenntartásait, illetve azt, hogyan lehetne megfelelően összehangolni a karrier út szempontjából a különböző szervezetek szabályozásait. Ez egy olyan jelentőséggel bíró téma, amelynek feldolgozását a munkacsoport folytatni tervezi.

A második találkozón 16 résztvevő volt jelen.

A résztvevő kollégák arról számoltak be, hogy a rendezvényeken szakmailag bővült a tudásuk, amit a mindennapi kutatástámogató és oktatói munkájukban tudják kamatoztatni.

Szakirodalmi elemző munkacsoport

A Szakirodalmi elemző munkacsoport 2020. őszén alakult. A munkában a kezdetektől fogva négy egyetem központi könyvtárának, így a BME OMIKK, a DEENK, a PTE EKTK és az SZTE KK munkatársai vesznek részt. A munkacsoport vezetője Marton József.

A munkacsoport célja, hogy elemző munkájával támogassa az egyetemi könyvtárakat szakirodalmi gyűjteményfejlesztési munkájukban, beszerzéseik tervezésében, befektetéseik minél jobb hasznosulásában és az egyetemi kutatómunka láthatóvá tételében.

A munkacsoport tagjai – az aktuális környezethez illeszkedő rendszerességgel – videokonferencia megbeszélések és email útján tartják a kapcsolatot, vetik fel kérdéseiket és teszik közzé tapasztalataikat, törekednek az adat-alapú, objektív megközelítések alkalmazására. A megbeszélésekről emlékeztető készül.

A munkacsoport a 2023. évben folytatta az EISZ Nemzeti Program-ba delegált EKK-képviselők számára elemző és döntés előkészítő/javaslattevő munkáját. A feladata keretében a munkacsoport 2023. évben 1 alkalommal ülésezett.

A munkacsoport létszámbővítése 2023-ban elmaradt, bár az EKK több tagja jelezte érdeklődését a munkacsoport iránt. Így továbbra is a tervek között szerepel a jövőben több kolléga bevonása a munkába.

Publikáció menedzsment munkacsoport

A 2021-ben alakult EKK Publikáció Menedzsment munkacsoport célja: tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása az MTMT, a kutatástámogatás (szolgáltatások és megoldások), az intézményi OA gyakorlatok (a publikációk szempontjából) és a ranking-ek témakörében; az információcsere erősítése, lehetőség szerint egyes tevékenységek összehangolása.

A 2023-as évben a munkacsoport nem tartott találkozót, nem volt aktivitása.

 

Szakmai képviselet

Egyesületünk az alábbi képviselettel rendelkezik országos szervezetekben:

 • EISZ Program Tanács: Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária, Marton József, Molnár Georgina, Nagy Gyula, Nagy Zsuzsanna (az év egy részében), Szeberényi Gábor, Szluka Péter, Tamási Balázs
 • CoNOSC: Karácsony Gyöngyi
 • HRDA vezetőségi tagok: Fazekas-Paragh Judit, Karácsony Gyöngyi
 • Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság: Dr. Kulcsár-Szabó Ernőné Gombos Annamária
 • LIBER Leadership Programmes Working Group: Karácsony Göngyi
 • NKFI Hivatal Open Science Tanácsadó Testület: Karácsony Gyöngyi, Marton József, Nagy Zsuzsanna
 • NPR Working Group for the European Commission DG Research & Innovation Unit A4 – Open Science: Fazekas-Paragh Judit, Karácsony Gyöngyi (National Points of Reference on Scientific Information)
 • Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság: Gál Viktória, Szabó Panna

Az EKK a DE támogató nyilatkozatával Karácsony Gyöngyit, Egyesületünk korábbi elnökét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen adható Szinnyei József-díjra terjesztette 2023-as évben.

Pályázati tevékenység

Az Egyesület pályázati tevékenysége a 2023 évben újra lehetővé vált. Ebben a szakaszban az új pályázatokat és a korábbi vonzatait soroljuk fel.

Új pályázatok

Az év során egy új pályázat került benyújtásra az alábbiak szerint:

MI a Könyvtárban: Hatékony Szolgáltatások és Információfeldolgozás

 • Státusz: támogatás megérkezett, megvalósítás folyamatban
 • Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap
 • Pályázati szám a támogatónál: 208108/00147
 • A támogatás összege: 2.500.000 Ft
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.

Korábbi, folyamatban lévő pályázatok

A 2023. év végén folyamatban lévő, korábbi évről áthúzódó pályázat nincs.

1% a személyi jövedelemadókból

Egyesületünk fogadhatja a személyi jövedelemadók 1%-át. Az erről szóló tájékoztatást a honlapon a ContACT munkacsoport végzi az adóbevallási határidőt megelőzően.

Az adó felajánlásokból befolyt összeg az Egyesület célja szerinti tevékenységre fordítható.

A korábbi években beérkezett, még fel nem használt vagy a beszámolási évben felhasznált 1%-ok felsorolása:

Tárgy

Összeg

Beérkezés dátuma

Felhasználás határideje

Felhasználás státusza

Megjegyzés

2021. évi SZJA 1% felajánlásokból

70.742 Ft

2022-09-26

2024. év vége

Felhasználható

Tervezett felhasználás: 2024-ben

2022. évi SZJA 1% felajánlásokból

57.586 Ft

2023-09-22

2025. év vége

Felhasználható

Tervezett felhasználás: 2024-ben

Infrastruktúra

Az Egyesület használatában lévő infrastruktúra rövid összefoglalása.

Székhely

2023-ban az Egyesület új székhelyre költözött. A székhelyet székhelyszolgáltatóval kötött megállapodás alapján veszi igénybe az Egyesület.

 • Az új székhely címe: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2
 • Bejegyzés dátuma: 2023-12-21

Bankszámla

Az egyesület két bankkal rendelkezik számlavezetési szerződéssel:

 • OTP Bank: régi szerződés. Számlavezetési szerződés megszüntetése folyamatban, amely előtt a számlán rögzített inkasszó felhatalmazásokat rendezni szükséges.
 • K&H Bank: számlanyitás: 2023-05-31.

Canva

Az Egyesület a nonprofit, közhasznú jellegére tekintettel 2023-12-13 óta használhatja a Canva online grafikai szolgáltatás nonprofit csomagját díjmentesen.

Csoportmunka

Az Egyesület a nonprofit, közhasznú jellegére tekintettel 2023. év folyamán sikeresen regisztrált a Google Workspace Nonprofit csomagjára, amit díjmentesen használhat.

Ezt a felületet csoportmunkára, email és tagsági levelezési lista üzemeltetésére használjuk.

Levelezés, levelezési lista

 1. év folyamán a Google Workspace-be költözött az Egyesület levelezőrendszere a korábbi szolgáltatótól.

Honlap

Az Egyesület honlapja a https://ekk.org.hu/ címen üzemel, az üzemeltetés üzemeltetési szerzpdés keretében történik. A tartalmat a ContACT munkacsoport tartja karban.

 

Készítette: Marton József, elnök

Photo by Freepik

Post Author: Balázsi Dorina